VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1159 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 15:15:34
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 761 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 14:47:0
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 717 xem
Xem lần cuối 6/13/2019 13:9:39
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 686 xem
Xem lần cuối 6/13/2019 13:10:8
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 738 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 19:57:23
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 711 xem
Xem lần cuối 6/13/2019 13:10:50
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 986 xem
Xem lần cuối 6/13/2019 13:11:40
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:12-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 793 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 3:11:43
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 4:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 864 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 13:13:27
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 4:27-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 640 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 14:36:39
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.