VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1235 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 14:55:26
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 809 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 12:36:17
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 762 xem
Xem lần cuối 7/31/2020 18:54:48
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 745 xem
Xem lần cuối 7/30/2020 0:46:33
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 786 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 4:11:48
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 768 xem
Xem lần cuối 7/31/2020 19:20:21
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1038 xem
Xem lần cuối 7/31/2020 4:5:2
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:12-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 854 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 2:27:53
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 4:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 922 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 12:11:9
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 4:27-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 682 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 10:20:29
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.