VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1175 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 4:37:24
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 778 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 4:0:51
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 732 xem
Xem lần cuối 10/18/2019 18:40:54
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 709 xem
Xem lần cuối 10/21/2019 10:41:14
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 754 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 1:58:57
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 728 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 22:55:42
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1007 xem
Xem lần cuối 10/20/2019 22:29:29
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:12-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 816 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 18:46:54
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 4:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 884 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 9:22:44
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 4:27-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 654 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 16:46:24
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.