VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1219 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 23:36:42
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 800 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 18:1:0
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 753 xem
Xem lần cuối 3/19/2020 18:0:40
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 733 xem
Xem lần cuối 3/21/2020 18:21:29
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 775 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 16:53:37
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 751 xem
Xem lần cuối 4/9/2020 7:48:16
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1030 xem
Xem lần cuối 3/18/2020 16:53:36
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:12-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 845 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 23:31:27
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 4:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 912 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 16:53:16
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 4:27-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 675 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 18:41:12
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.