VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2009; 2702 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 0:33:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:1-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2009; 2588 xem 30 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 16:20:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2009; 2674 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 15:5:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2009; 3395 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 4:38:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18-20
Pastor Dale Edwardson
C:11/1/2009; 1947 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 3:12:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:11
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/25/2009; 1471 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 11:1:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/18/2009; 2260 xem 28 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 22:43:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/11/2009; 2589 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 1:8:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2009; 2245 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 15:36:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 28:13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2009; 1775 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 22:44:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  56 / 71  Tiếp  Cuối

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.