VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 3:1
Pastor Doug Kellum
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 921 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 7:27:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:10-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 1414 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 10:43:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:27-12:9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 881 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 10:50:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/29/2016; P: 5/31/2016; 1221 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 7:3:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 949 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 15:53:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:5/15/2016; P: 5/16/2016; 1090 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 18:29:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 1048 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:34:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:27-38
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/1/2016; P: 5/3/2016; 1347 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 19:8:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/24/2016; P: 4/26/2016; 1068 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 15:26:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:16-31
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 939 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 7:48:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 58  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.