VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2007; 1343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 23:4:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/4/2007; 1721 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 10:9:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 31:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/21/2007; 1391 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 19:45:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/14/2007; 1644 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 21:39:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/7/2007; 1596 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 1:30:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:24
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/16/2007; 1379 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 23:3:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:16-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/9/2007; 1202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 13:29:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:13-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/26/2007; 1628 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/2/2019 6:9:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/29/2007; 1998 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 18:3:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/1/2007; 1269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 5:25:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 22  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.