VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/6/2008; 1809 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:21:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:22-26
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/30/2007; 1578 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:21:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/16/2007; 1738 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:38:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2007; 1385 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:26:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/4/2007; 1780 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:40:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 31:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/21/2007; 1460 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 21:56:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/14/2007; 1704 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 7:47:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/7/2007; 1681 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 11:51:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:24
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/16/2007; 1429 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:21:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:16-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/9/2007; 1266 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:26:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 22  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.