VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1825 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 15:35:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2:30
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1521 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 12:45:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 2126 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 12:29:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1662 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 11:32:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1285 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:8:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1079 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:48:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:9-10
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1250 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:50:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 951 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:47:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1313 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 12:31:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1098 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 9:46:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 22  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.