VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ê-phê-sô 1:16-18; Ê-phê-sô 3:16-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 384 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 19:24:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:23-24; 1 Giăng 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/15/2017; P: 10/20/2017; 496 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:54:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:20-29
Pastor Anthony Cesena
C:10/8/2017; P: 10/11/2017; 390 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 13:59:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-18; Gia-cơ 4:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/1/2017; P: 10/11/2017; 475 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 17:8:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10
Pastor Kul Bal
C:9/24/2017; P: 10/1/2017; 466 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:24:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 2; Mác 5:25-34
Pastor Art Garcia
C:9/17/2017; P: 9/23/2017; 554 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:53:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:7; Sáng-thế Ký 7:21-25
Pastor Anthony Cesena
C:8/20/2017; P: 8/29/2017; 546 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 11:35:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4; Nê-hê-mi 8:10; Gia-cơ 1:2-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/13/2017; P: 8/19/2017; 384 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 8:6:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:13; Rô-ma 10:8-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 514 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 21:10:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:6; Phi-líp 2:5-11; Gia-cơ 4:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/16/2017; P: 7/18/2017; 568 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 16:26:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.