VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-18; Gia-cơ 4:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/1/2017; P: 10/11/2017; 453 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 11:56:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10
Pastor Kul Bal
C:9/24/2017; P: 10/1/2017; 428 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 15:30:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 2; Mác 5:25-34
Pastor Art Garcia
C:9/17/2017; P: 9/23/2017; 522 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 0:59:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:7; Sáng-thế Ký 7:21-25
Pastor Anthony Cesena
C:8/20/2017; P: 8/29/2017; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 6:42:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4; Nê-hê-mi 8:10; Gia-cơ 1:2-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/13/2017; P: 8/19/2017; 344 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 20:45:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:13; Rô-ma 10:8-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 470 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 16:38:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:6; Phi-líp 2:5-11; Gia-cơ 4:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/16/2017; P: 7/18/2017; 534 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 0:9:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2; Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/9/2017; P: 7/14/2017; 475 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:53:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2; Ê-phê-sô 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/2/2017; P: 7/6/2017; 667 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 13:34:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 619 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 6:36:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.