VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1029 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 9:56:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:30-37
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/24/2011; 1006 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 18:44:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:30-37
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/22/2011; 1099 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 21:56:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/1/2011; 841 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 7:25:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/24/2011; 848 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 11:35:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/3/2011; 795 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 5:11:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/21/2011; 734 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 9:54:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/21/2011; 817 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 5:22:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/11/2011; 855 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 10:4:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Pastor Kenneth Mulkey
C:2/10/2011; 1533 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 7:35:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.