VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Phi-e-rơ 5:5-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/19/2011; 1280 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 15:53:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1201 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 11:29:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1052 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 2:17:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1001 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 18:16:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:30-37
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/24/2011; 1028 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 9:46:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:30-37
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/22/2011; 1121 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 19:59:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/1/2011; 868 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 3:1:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/24/2011; 868 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 3:43:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/3/2011; 815 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 3:8:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/21/2011; 755 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 11:24:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.