VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nhã-ca 2:8-17; Truyền-đạo 3:1; Ê-phê-sô 5:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 862 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 8:16:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:1-2:7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/14/2016; P: 3/1/2016; 824 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 18:6:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1111 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 22:31:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/31/2016; P: 2/8/2016; 1289 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 2:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/24/2016; P: 1/31/2016; 1042 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 5:42:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:6-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 1417 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 5:9:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:19-20; Ga-la-ti 5:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/10/2016; P: 1/18/2016; 1220 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 7:8:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/27/2015; P: 1/11/2016; 1325 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 8:25:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4; Giăng 1:14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2015; P: 12/23/2015; 880 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 12:5:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 13:9-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/6/2015; P: 12/8/2015; 1264 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 6:46:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 78  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.