VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nhã-ca 2:8-17; Truyền-đạo 3:1; Ê-phê-sô 5:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 939 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 4:49:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:1-2:7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/14/2016; P: 3/1/2016; 871 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 2:20:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1156 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 22:17:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/31/2016; P: 2/8/2016; 1334 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 9:52:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/24/2016; P: 1/31/2016; 1080 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 11:41:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:6-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 1457 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 23:50:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:19-20; Ga-la-ti 5:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/10/2016; P: 1/18/2016; 1285 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 16:23:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/27/2015; P: 1/11/2016; 1377 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 20:23:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4; Giăng 1:14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2015; P: 12/23/2015; 916 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 19:16:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 13:9-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/6/2015; P: 12/8/2015; 1350 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/31/2021 18:34:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 78  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.