VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Nhã-ca 2:8-17; Truyền-đạo 3:1; Ê-phê-sô 5:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 965 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 19:20:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:1-2:7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/14/2016; P: 3/1/2016; 901 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 7:56:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1172 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 1:37:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/31/2016; P: 2/8/2016; 1352 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 16:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/24/2016; P: 1/31/2016; 1090 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 10:13:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:6-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 1478 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:50:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:19-20; Ga-la-ti 5:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/10/2016; P: 1/18/2016; 1307 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 18:43:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/27/2015; P: 1/11/2016; 1393 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 11:2:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4; Giăng 1:14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2015; P: 12/23/2015; 938 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 21:10:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 13:9-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/6/2015; P: 12/8/2015; 1380 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:3:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 78  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.