VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Giăng 14:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/26/2015; P: 8/4/2015; 1281 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 12:11:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/19/2015; P: 7/22/2015; 1556 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 18:24:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:45-49
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/12/2015; P: 7/14/2015; 1360 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 21:51:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1310 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 4:2:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 1890 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 10:18:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2015; P: 6/9/2015; 2054 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 20:42:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-2; 1 Cô-rinh-tô 7:14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 1431 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 18:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/10/2015; P: 5/12/2015; 1103 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 6:14:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 6:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/26/2015; P: 4/28/2015; 1336 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 23:4:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 6:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 992 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 9:25:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 78  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.