VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ê-sai 60:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 838 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 1:30:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:12-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/31/2016; P: 8/9/2016; 974 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 11:20:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 1218 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 3:17:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/10/2016; P: 7/14/2016; 965 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 16:10:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:15b
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 925 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/12/2016; P: 6/23/2016; 1130 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 2:17:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-2; 1 Cô-rinh-tô 7:14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1289 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 4:31:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/29/2016; P: 6/2/2016; 1041 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/8/2022 21:23:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-33
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 1241 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 14:19:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 1310 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 3:19:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 78  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.