VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Nhã-ca 2:8-17; Truyền-đạo 3:1; Ê-phê-sô 5:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 987 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 0:43:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:1-2:7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/14/2016; P: 3/1/2016; 951 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 6:48:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1190 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 6:18:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/31/2016; P: 2/8/2016; 1380 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 16:39:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/24/2016; P: 1/31/2016; 1108 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/10/2022 5:28:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:6-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 1497 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 21:45:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:19-20; Ga-la-ti 5:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/10/2016; P: 1/18/2016; 1332 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 3:13:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/27/2015; P: 1/11/2016; 1414 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 5:15:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4; Giăng 1:14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2015; P: 12/23/2015; 975 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 5:42:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 13:9-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/6/2015; P: 12/8/2015; 1407 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 23:15:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 78  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.