VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giăng 14:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/26/2015; P: 8/4/2015; 1350 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 2:34:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/19/2015; P: 7/22/2015; 1625 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 3:7:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:45-49
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/12/2015; P: 7/14/2015; 1434 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 12:34:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1390 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 7:36:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 1969 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 19:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2015; P: 6/9/2015; 2115 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 4:31:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-2; 1 Cô-rinh-tô 7:14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 1506 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 3:42:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/10/2015; P: 5/12/2015; 1178 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 7:3:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 6:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/26/2015; P: 4/28/2015; 1424 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 1:13:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 6:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 1066 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 10:33:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 78  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.