VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 27:46
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:6/2/2019; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 2:44:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/19/2019; 114 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 5:15:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43; Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/19/2019; P: 5/7/2019; 75 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 12:20:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/5/2019; 65 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 10:53:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/21/2019; P: 5/4/2019; 85 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 8:51:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:46-49
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/21/2019; P: 5/3/2019; 139 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 8:31:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 238 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 19:36:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:4/19/2019; P: 4/30/2019; 158 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 17:20:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/28/2019; P: 4/29/2019; 78 xem
Xem lần cuối 6/26/2019 6:12:32
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:11-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/28/2019; 168 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 0:44:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.