VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 164 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 6:0:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/11/2018; P: 3/9/2018; 143 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 8:49:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 306 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 11:43:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-7
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 989 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 0:17:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 317 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 2:19:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36a
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 372 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 17:20:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 526 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 5:38:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 207 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 14:58:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 1076 xem 32 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 13:45:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 233 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 10:46:5
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.