VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 208 xem
Xem lần cuối 7/26/2022 22:13:8
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 33:3; Đa-ni-ên 2:22; Giăng 16:13,25
John Bevere
C:10/23/2021; 217 xem
Xem lần cuối 8/10/2022 3:32:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:7-8; Công-vụ các Sứ-đồ 9:7-8; Giăng 16:14
Theo J. Vernon McGee
C:1/16/2011; P: 11/10/2021; 572 xem
Xem lần cuối 8/13/2022 21:38:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 483 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2022 3:26:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:2-3,27-28; Giăng 16:7,13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/2/2022; 109 xem
Xem lần cuối 8/16/2022 1:7:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13
Rick Warren
C:11/7/2020; 349 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2022 6:17:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13
Charles Stanley
C:1/25/2020; 419 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 20:7:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:23; Mác 16:17
Kenneth Hagin
C:6/16/2017; P: 11/10/2020; 463 xem
Xem lần cuối 8/14/2022 16:35:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:33
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/31/2021; 299 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/9/2022 5:36:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:33
W.W. Melton
C:1/16/2011; P: 4/14/2020; 701 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2022 2:9:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm