VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 56 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:14:16
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 249 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 19:11:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13
Rick Warren
C:11/7/2020; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 9:50:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13
Charles Stanley
C:1/25/2020; 158 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 16:57:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:23; Mác 16:17
Kenneth Hagin
C:6/16/2017; P: 11/10/2020; 222 xem
Xem lần cuối 12/1/2020 2:43:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:33
Greg Laurie
C:10/1/2015; 314 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:33:0
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:33
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/16/2014; 397 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 16:45:55
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:33
W.W. Melton
C:1/16/2011; P: 4/14/2020; 440 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 13:27:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:7-15
M. Jeudi
C:6/7/2017; 125 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 2:42:9
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:7-15
M. Jeudi
C:7/17/2015; 288 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 23:0:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm