VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 120 xem
Xem lần cuối 7/25/2021 8:1:27
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 349 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 15:24:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13
Rick Warren
C:11/7/2020; 209 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 15:16:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13
Charles Stanley
C:1/25/2020; 256 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 8:32:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:23; Mác 16:17
Kenneth Hagin
C:6/16/2017; P: 11/10/2020; 318 xem
Xem lần cuối 7/29/2021 1:32:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:33
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/31/2021; 155 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 7:5:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:33
Greg Laurie
C:10/1/2015; 358 xem
Xem lần cuối 7/20/2021 1:14:42
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:33
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/16/2014; 423 xem
Xem lần cuối 7/5/2021 7:29:57
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:33
W.W. Melton
C:1/16/2011; P: 4/14/2020; 552 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/19/2021 20:0:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:7
John Bevere
C:2/22/2021; 139 xem
Xem lần cuối 7/31/2021 20:44:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm