VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Sáng-thế Ký 3:16; Thi-thiên 127:3; Giăng 16:21; Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/13/2023; 186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 3:25:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 263 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 3:22:33
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 33:3; Đa-ni-ên 2:22; Giăng 16:13,25
John Bevere
C:10/23/2021; 401 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 20:44:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:7-8; Công-vụ các Sứ-đồ 9:7-8; Giăng 16:14
Theo J. Vernon McGee
C:1/16/2011; P: 11/10/2021; 749 xem
Xem lần cuối 11/27/2023 23:31:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 621 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 1:11:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:2-3,27-28; Giăng 16:7,13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/2/2022; 417 xem
Xem lần cuối 11/29/2023 19:37:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13
Charles Stanley
C:1/25/2020; 562 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 15:15:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13
Rick Warren
C:11/7/2020; 476 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 10:15:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:23; Mác 16:17
Kenneth Hagin
C:6/16/2017; P: 11/10/2020; 637 xem
Xem lần cuối 11/29/2023 8:31:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:33
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/31/2021; 436 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 20:43:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm