VietChristian
VietChristian
nghe.app
2 Sử-ký 7:13-14; Giăng 3:36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2021; 306 xem
Xem lần cuối 5/19/2022 21:28:46
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 11:25; Giăng 3:16; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/2/2019; 445 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 0:15:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nhã-ca 2:15; Ma-thi-ơ 28:19-20; Giăng 3:1-16
Claudio Freidzon
C:3/6/2015; 508 xem
Xem lần cuối 5/11/2022 13:29:25
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 53:6; Giăng 3:16; Giăng 5:24; 1 Cô-rinh-tô 15:55
Steve Sawyer
C:10/9/2019; 533 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 0:44:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 65:24; Hê-bơ-rơ 13:5; Giăng 3:16
Good News
C:10/9/2019; 421 xem
Xem lần cuối 5/16/2022 12:54:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ô-sê 11:4; Ê-phê-sô 4:2; Cô-lô-se 3:13-14; Giăng 3:16; Rô-ma 5:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/21/2020; P: 3/22/2020; 433 xem
Xem lần cuối 5/19/2022 16:18:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:29; Giăng 3:15; Giăng 6:47; 1 Giăng 2:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/13/2013; P: 12/27/2016; 298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 6:31:14
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; Giăng 3:7
Billy Graham
C:12/6/2019; 528 xem
Xem lần cuối 5/14/2022 18:33:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 1:12; Giăng 3:36
Nguyễn Sinh
C:12/9/2015; 418 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/6/2022 4:46:49
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Max Lucado
C:12/5/2013; P: 12/18/2021; 606 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 5:34:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm