VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 276 xem
Xem lần cuối 2/21/2024 15:47:19
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12-18; Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 1:3; Khải-huyền 1:5-6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/29/2020; 581 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2024 2:1:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:15; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
VPNS
C:9/1/2023; 143 xem
Xem lần cuối 3/1/2024 20:36:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
M. Jeudi
C:4/30/2015; 502 xem
Xem lần cuối 2/13/2024 21:23:34
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
M. Jeudi
C:4/29/2012; 343 xem
Xem lần cuối 2/28/2024 16:54:42
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 462 xem
Xem lần cuối 2/25/2024 2:53:56
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14-2:13
M. Jeudi
C:5/19/2016; 419 xem
Xem lần cuối 2/19/2024 1:13:28
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3
M. Jeudi
C:4/1/2012; 358 xem
Xem lần cuối 2/13/2024 3:52:54
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4,32-33; Rô-ma 10:13
John Bevere
C:5/28/2020; 539 xem
Xem lần cuối 2/25/2024 17:45:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
M. Jeudi
C:4/22/2012; 432 xem
Xem lần cuối 2/15/2024 10:40:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm