VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 208 xem
Xem lần cuối 7/26/2022 22:13:8
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12-18; Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 1:3; Khải-huyền 1:5-6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/29/2020; 398 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 0:49:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
M. Jeudi
C:4/30/2015; 425 xem
Xem lần cuối 8/9/2022 17:32:7
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
M. Jeudi
C:4/29/2012; 284 xem
Xem lần cuối 8/9/2022 17:45:4
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 371 xem
Xem lần cuối 7/27/2022 2:48:28
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14-2:13
M. Jeudi
C:5/19/2016; 360 xem
Xem lần cuối 8/11/2022 2:12:59
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3
M. Jeudi
C:4/1/2012; 302 xem
Xem lần cuối 8/8/2022 1:3:54
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4,32-33; Rô-ma 10:13
John Bevere
C:5/28/2020; 366 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 3:37:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
M. Jeudi
C:4/22/2012; 378 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 20:2:42
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; P: 5/15/2022; 991 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/8/2022 21:21:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm