VietChristian
VietChristian
svtk.net
Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 305 xem
Xem lần cuối 6/12/2024 11:46:25
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12-18; Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 1:3; Khải-huyền 1:5-6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/29/2020; 646 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/12/2024 10:47:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:15; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
VPNS
C:9/1/2023; 202 xem
Xem lần cuối 6/14/2024 0:59:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18; Hê-bơ-rơ 11:5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/21/2024; 139 xem
Xem lần cuối 6/14/2024 6:58:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
M. Jeudi
C:4/30/2015; 527 xem
Xem lần cuối 6/3/2024 12:56:7
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
M. Jeudi
C:4/29/2012; 371 xem
Xem lần cuối 6/9/2024 20:50:50
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 498 xem
Xem lần cuối 6/6/2024 21:21:54
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14-2:13
M. Jeudi
C:5/19/2016; 439 xem
Xem lần cuối 6/15/2024 10:13:55
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3
M. Jeudi
C:4/1/2012; 379 xem
Xem lần cuối 6/6/2024 15:56:57
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4,32-33; Rô-ma 10:13
John Bevere
C:5/28/2020; 585 xem
Xem lần cuối 6/15/2024 8:24:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm