VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Gióp 14:1-2; Thi-thiên 16:2; Ma-thi-ơ 16:26; Phi-líp 3:8; 1 Ti-mô-thê 6:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/4/2021; 76 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 3:48:18
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23; Phi-líp 3:14
Thanh Ngân
C:8/29/2017; P: 8/29/2018; 212 xem
Xem lần cuối 1/16/2022 15:0:53
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1,6-7; Phi-líp 3:8; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2016; P: 9/2/2021; 512 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 21:38:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:33; Phi-líp 3:10-11
M. Jeudi
C:9/26/2013; 314 xem
Xem lần cuối 1/22/2022 19:44:49
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:26; Phi-líp 3:4-10; Thi-thiên 139:16
John Bevere
C:1/21/2016; 350 xem
Xem lần cuối 1/19/2022 23:57:21
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:11-12; Phi-líp 3:10; 1 Phi-e-rơ 4:1-2
John Bevere
C:6/19/2020; 297 xem
Xem lần cuối 1/22/2022 13:30:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 3
M. Jeudi
C:1/10/2019; 278 xem
Xem lần cuối 1/21/2022 15:51:27
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:12; Gióp 6:11; Châm-ngôn 11:27; 1 Cô-rinh-tô 9:25-26
Rick Warren
C:4/4/2019; P: 12/3/2019; 419 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 23:17:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
M. Jeudi
C:7/23/2015; 290 xem
Xem lần cuối 1/15/2022 17:34:39
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:1-3
M. Jeudi
C:11/28/2019; 299 xem
Xem lần cuối 1/22/2022 4:8:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm