VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Sáng-thế Ký 12:11-13; Ma-thi-ơ 26:14-16; Phi-líp 3:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/19/2022; 379 xem
Xem lần cuối 11/29/2023 12:35:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 21:23-24; Thi-thiên 22:16; Phi-líp 3:2; 2 Phi-e-rơ 2:21-22; Khải-huyền 22:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/29/2023; 190 xem
Xem lần cuối 12/3/2023 3:27:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 14:1-2; Thi-thiên 16:2; Ma-thi-ơ 16:26; Phi-líp 3:8; 1 Ti-mô-thê 6:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/4/2021; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 7:19:56
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23; Phi-líp 3:14
Thanh Ngân
C:8/29/2017; P: 6/25/2022; 520 xem
Xem lần cuối 11/29/2023 3:3:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1,6-7; Phi-líp 3:8; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2016; P: 9/2/2021; 808 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 12:44:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:11-12; 1 Cô-rinh-tô 9:24-26; Phi-líp 3:12-14; Khải-huyền 22:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/30/2023; 89 xem
Xem lần cuối 12/5/2023 1:5:42
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:33; Phi-líp 3:10-11
M. Jeudi
C:9/26/2013; 396 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 4:48:43
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:26; Phi-líp 3:4-10; Thi-thiên 139:16
John Bevere
C:1/21/2016; P: 5/5/2023; 521 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 23:12:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:11-12; Phi-líp 3:10; 1 Phi-e-rơ 4:1-2
John Bevere
C:6/19/2020; 563 xem
Xem lần cuối 11/29/2023 13:49:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 3
M. Jeudi
C:1/10/2019; 496 xem
Xem lần cuối 11/30/2023 21:55:31
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm