VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 1326 xem
Xem lần cuối 12/4/2023 0:5:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 121:3-4; Ma-la-chi 3:6; Gia-cơ 4:13-15; Hê-bơ-rơ 13:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/21/2021; 288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 23:3:8
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 125:4-5; Thi-thiên 146:9; Châm-ngôn 15:8; Gia-cơ 4:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/14/2022; 217 xem
Xem lần cuối 12/4/2023 23:24:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Ga-la-ti 5:19-23; Gia-cơ 4:6; 2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2019; 618 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 15:34:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 33:3; Gia-cơ 4:2
Rick Warren
C:7/26/2020; 556 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 1:25:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:34; Lu-ca 3:7; 2 Ti-mô-thê 15; 2 Ti-mô-thê 4:3-4; Gia-cơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/13/2022; 279 xem
Xem lần cuối 12/2/2023 6:32:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-12; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-27; Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2020; P: 1/11/2020; 662 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2023 18:21:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:16-17; Gia-cơ 4:5; Giăng 4:14
John Bevere
C:2/28/2021; 446 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 15:47:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:38-39; 2 Cô-rinh-tô 6:14-18; Gia-cơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2023; 104 xem
Xem lần cuối 12/3/2023 13:26:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13; Gia-cơ 4:7
John Bevere
C:4/13/2013; P: 5/18/2020; 976 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 15:45:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm