VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 119:112; Công-vụ các Sứ-đồ 7:23; 1 Giăng 2:16; 2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Rick Warren
C:3/7/2019; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 18:51:48
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 1:2; Truyền-đạo 12:13-14; Lu-ca 12:16-21; 1 Giăng 2:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 107 xem
Xem lần cuối 12/4/2019 22:0:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:29; Giăng 3:15; Giăng 6:47; 1 Giăng 2:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/13/2013; P: 12/27/2016; 142 xem
Xem lần cuối 11/20/2019 23:55:35
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:20-27; 2 Sa-mu-ên 19:4; Khải-huyền 8:13; 1 Giăng 2:3-4; Gia-cơ 2:18
John Bevere
C:6/23/2018; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 18:34:12
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-9; 2 Cô-rinh-tô 12:9; 1 Giăng 4:17; 1 Giăng 2:6
John Bevere
C:6/18/2015; 304 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 13:48:38
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:1-2
M. Jeudi
C:4/23/2015; 229 xem
Xem lần cuối 11/13/2019 11:18:47
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:12-14
M. Jeudi
C:8/20/2015; 316 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 12:29:0
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17
M. Jeudi
C:9/17/2015; 208 xem
Xem lần cuối 11/19/2019 14:39:59
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:20-27
M. Jeudi
C:6/6/2018; 90 xem
Xem lần cuối 11/21/2019 4:11:47
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:23; 1 Giăng 2:18-26
M. Jeudi
C:9/1/2016; 168 xem
Xem lần cuối 12/5/2019 17:11:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm