VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 49 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 11:38:23
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 23:47:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:13
Charles Stanley
C:1/25/2020; 145 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 13:12:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:23; Mác 16:17
Kenneth Hagin
C:6/16/2017; 172 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 17:42:52
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:33
Greg Laurie
C:10/1/2015; 309 xem
Xem lần cuối 10/31/2020 3:4:12
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:33
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/16/2014; 393 xem
Xem lần cuối 10/30/2020 6:55:8
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:33
W.W. Melton
C:1/16/2011; P: 4/14/2020; 422 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 6:53:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:7-15
M. Jeudi
C:6/7/2017; 121 xem
Xem lần cuối 10/15/2020 10:46:28
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:7-15
M. Jeudi
C:7/17/2015; 286 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 13:8:28
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:8a; 1 Cô-rinh-tô 2:14-15
Bill Bright
C:1/19/2012; P: 10/5/2020; 495 xem
Xem lần cuối 10/28/2020 21:48:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm