VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 120 xem
Xem lần cuối 7/25/2021 8:1:27
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12-18; Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 1:3; Khải-huyền 1:5-6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/29/2020; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 5:44:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
M. Jeudi
C:4/30/2015; 366 xem
Xem lần cuối 7/25/2021 12:38:46
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
M. Jeudi
C:4/29/2012; 235 xem
Xem lần cuối 7/12/2021 2:56:9
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 275 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 3:44:31
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14-2:13
M. Jeudi
C:5/19/2016; 290 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 3:51:47
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3
M. Jeudi
C:4/1/2012; 251 xem
Xem lần cuối 7/15/2021 3:38:28
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4,32-33; Rô-ma 10:13
John Bevere
C:5/28/2020; 217 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 19:48:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
M. Jeudi
C:4/22/2012; 312 xem
Xem lần cuối 7/13/2021 15:4:52
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Greg Laurie
C:9/18/2014; 366 xem
Xem lần cuối 7/30/2021 2:25:58
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm