VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-sai 55:12-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/10/2019; 43 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 2:39:43
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4: 13-16; Cô-lô-se 3:16a
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/1/2018; P: 1/1/2019; 113 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 3:22:37
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 8:1; Thi-thiên 147:4-5; Khải-huyền 1:17b-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/3/2019; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 3:28:50
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:10
Bill Bright
C:1/10/2018; P: 1/10/2019; 81 xem
Xem lần cuối 3/6/2019 17:52:58
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31; 1 Cô-rinh-tô 16:14
Rick Warren
C:1/31/2019; 69 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:56:28
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 20:5; Châm-ngôn 19:11; Châm-ngôn 18:13
Rick Warren
C:1/19/2019; 86 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:58:58
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 55:3
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/29/2019; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 2:14:0
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:11-12; Truyền-đạo 4:6
Rick Warren
C:12/28/2018; 116 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 4:58:44
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Thi-thiên 20:4; Thi-thiên 21:2; Thi-thiên 37:4; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/29/2018; 111 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 4:43:17
Đọc  Chia sẻ
A-ghê 2:8; 1 Ti-mô-thê 6:10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Ulf Ekman
C:1/25/2019; 59 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 2:51:29
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm