VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/1/2019; 74 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 3:5:38
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:11/14/2018; 69 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 5:30:37
Đọc  Chia sẻ
Ca-thương 3:23-24
VPNS
C:2/1/2019; P: 1/31/2019; 49 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 21:26:33
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:27; Hê-bơ-rơ 11:3; Dân-số Ký 20:2,4; Sáng-thế Ký 13:14-15; Rô-ma 4:17
Joyce Meyer
C:1/20/2019; 58 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 17:21:8
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:19-24
M. Jeudi
C:1/31/2019; 41 xem
Xem lần cuối 3/13/2019 21:49:33
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Rick Warren
C:12/19/2018; 82 xem
Xem lần cuối 3/12/2019 4:46:32
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:19; Ma-thi-ơ 6:25-26,30
Rick Warren
C:10/26/2018; 142 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 14:1:52
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28-32
M. Jeudi
C:1/23/2019; 50 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 5:52:44
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 81 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 5:18:46
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3
M. Jeudi
C:1/10/2019; 68 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 3:41:3
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm