VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chúa Của Tôi

Thi-thiên 99:9
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 3/13/2016; 297 xem
Xem lần cuối 11/14/2016 10:39:47
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Thờ Phượng

Thi-thiên 51:10; Ê-sai 58
M. Jeudi
C:10/7/2016; 70 xem
Xem lần cuối 12/4/2016 12:37:52
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Thần Tượng Của Cơ Đốc Nhân

Ê-xê-chi-ên 44:10-11; 1 Cô-rinh-tô 9:24-26
John Bevere
C:7/29/2016; 150 xem
Xem lần cuối 12/3/2016 3:43:13
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Cảm Xúc Từ Một Bức Thư Của Một Tôi Tớ Chúa

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/29/2016; 147 xem
Xem lần cuối 12/1/2016 20:30:22
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tính Bất Biến Bao Gồm Sự Đa Dạng

Thi-thiên 8:3-4; Thi-thiên 139:17-18; Gióp 41:11
John Bevere
C:9/22/2016; 81 xem
Xem lần cuối 11/30/2016 17:28:6
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Những Con Chim Biết Nói

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/5/2016; 106 xem
Xem lần cuối 12/6/2016 2:1:2
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Đôi Dép

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/7/2016; 162 xem
Xem lần cuối 11/26/2016 2:0:31
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lời Lành Hay Lời Dữ

Gióp 8:8-10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/10/2016; P: 9/14/2016; 90 xem
Xem lần cuối 12/2/2016 6:54:34
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Quyền Tự Quyết Của Linh Hồn

Hê-bơ-rơ 8:10-11; Giê-rê-mi 31:33-34
Paul W. Powell
C:9/1/2016; 108 xem
Xem lần cuối 12/5/2016 22:1:45
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lòng Kính Mến

Giô-suê 23:1-11
M. Jeudi
C:7/21/2016; 151 xem
Xem lần cuối 12/1/2016 6:20:16
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  7 / 226  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm