VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Kêu Cầu Chúa

Giê-rê-mi 33:3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2018; 21 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 20:56:39
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chớ Sợ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/8/2018; 19 xem
Xem lần cuối 8/11/2018 1:45:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Được Đổi Tên Gọi

Sáng-thế Ký 32:27-28
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/31/2018; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 4:17:19
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chìa Khóa Mở Cửa Phước Hạnh

Giô-suê 1:8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/25/2018; 29 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 11:43:38
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Làm Lành

Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/18/2018; 20 xem
Xem lần cuối 7/25/2018 23:57:41
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đừng Sợ Sự Chết

Lu-ca 12:4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/5/2018; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2018 15:53:51
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tin Nên Nói

2 Cô-rinh-tô 4:13; Thi-thiên 116:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/28/2018; P: 7/13/2018; 36 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 2:29:17
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Vui

Thi-thiên 35:27
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/16/2018; P: 6/23/2018; 20 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 15:7:31
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thiếu Sự Thông Biết

Ô-sê 4:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/12/2018; 19 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 19:54:7
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chẳng Tìm Được Ai

Ê-xê-chi-ên 22:30; Thi-thiên 50:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/4/2018; 38 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 12:41:34
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm