VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nói Điều Tôi Biết

Giăng 9:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/19/2018; 9 xem
Xem lần cuối 54.26 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Là Quý Nhất

Phi-líp 3:8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/8/2018; 19 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 16:36:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Kính Trọng Người Già

Lê-vi Ký 19:32
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/2/2018; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 20:9:48
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chớ Mệt Nhọc, Không Trễ Nải

Ga-la-ti 6:9
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/26/2018; 23 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 17:5:8
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Xem Xét Mọi Việc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/16/2018; 20 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 19:0:35
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cà-phê Buổi Sáng

Thi-thiên 5:3; Ma-thi-ơ 4:4; Thi-thiên 51:10; Thi-thiên 143:8; Thi-thiên 131:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/10/2018; 58 xem
Xem lần cuối 10/17/2018 23:45:43
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Bốn Lời Khuyên

1 Phi-e-rơ 2:17
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/4/2018; 46 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 21:55:39
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Danh Nữ Truyền Giáo – Ida Sophia Scudder (1870-1960)

Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/31/2018; 39 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 21:24:23
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Biết

Ê-xê-chi-ên 11:5
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/20/2018; 31 xem
Xem lần cuối 10/17/2018 9:8:10
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Kêu Cầu Chúa

Giê-rê-mi 33:3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2018; 37 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 15:28:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm