VietChristian
VietChristian
svtk.net
Lu-ca 12:16-21; Rô-ma 12:2
Bạch-Tuyết
C:8/8/2019; P: 10/3/2021; 375 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 18:5:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 11:25; Giăng 3:16; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/2/2019; 688 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 20:0:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:22-25; Công-vụ các Sứ-đồ 17:10-12; 2 Ti-mô-thê 3:15-16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/19/2019; 877 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 10:3:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3
Bạch-Tuyết
C:7/10/2019; 126 xem
Xem lần cuối 10/20/2023 14:25:14
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:13-16; 2 Cô-rinh-tô 6:2; 2 Phi-e-rơ 3:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/10/2019; 708 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 20:9:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 23; Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/29/2019; P: 6/30/2019; 520 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 16:0:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 119:97,103,127; Công-vụ các Sứ-đồ 17:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/21/2019; 762 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 21:4:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 13:34; Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/1/2019; P: 6/9/2019; 634 xem
Xem lần cuối 4/18/2024 18:1:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 4:23-24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/24/2019; 326 xem
Xem lần cuối 4/19/2024 1:2:56
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/29/2019; 277 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 20:26:58
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 32  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm