VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Lu-ca 2:8-20
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/12/2021; 551 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 17:39:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-3; Ga-la-ti 4:4-5; Lu-ca 2:10-11; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2020; 117 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 13:42:29
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
M. Jeudi
C:12/25/2016; P: 12/22/2020; 356 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 22:38:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 8:9; Lu-ca 16:15
A. W. Pink
C:12/24/2014; P: 12/22/2020; 612 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 21:37:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lê Ái Huệ
C:12/12/2000; P: 12/22/2020; 152 xem
Xem lần cuối 10/3/2021 19:37:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Châm-ngôn 23:26; Lu-ca 19:10; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/19/2020; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 5:44:12
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:1-20; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2020; 95 xem
Xem lần cuối 10/13/2021 17:50:26
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 4:1-2
GDNT
C:1/16/2011; P: 12/16/2020; 514 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 10:43:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:12/15/2020; 82 xem
Xem lần cuối 9/27/2021 12:54:5
Đọc  Chia sẻ
Ngô Ngọc Di
C:12/6/2002; P: 12/15/2020; 628 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 18:1:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm