VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/05/17: Xin cầu nguyện cho những nỗ lực tiếp cận ở miền đông Hungary đã sử dụng việc làm vườn để tiếp cận và truyền giáo đến người dân địa phương.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/05/17: – HT Báp-tít Kew, MSNC Ðoàn Hưng Khôi. Xin Chúa phục hưng con dân Ngài đặc biệt hướng lòng đến giới trẻ, đẩy mạnh tinh thần phục vụ Chúa cho các em trong năm 2018. HT Báp-tít Sự Sống Mới Brimbank, MS Ðinh Trường Chinh. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong chức vụ Chúa giao, cho con dân Chúa lòng khát khao Lời Ngài và tích cực hợp tác gây dựng, phát triển HT, mạnh dạn đi ra chia sẻ Tin Mừng cho đồng bào.

Xem Thêm75,493
107,848,646