Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Cherissa Roebuck
C:10/3/2011; P: 5/12/2021; 1837 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 0:59:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1464 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:27:45
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2510 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 11:53:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/18/2020; 1411 xem
Xem lần cuối 53.30 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1165 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:24:31
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/25/2020; 1041 xem
Xem lần cuối 55.35 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1118 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 0:19:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1053 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:21:9
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/30/2020; 1167 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 11:31:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 924 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:21:20
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1146 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:21:39
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1534 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 12:8:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1156 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 4:1:47
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1020 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 1:11:43
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1199 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 15:5:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/8/2020; 1458 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/8/2021 9:27:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/26/2020; 1224 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 6:46:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/7/2020; 1830 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 16:28:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1176 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 15:53:45
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1043 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 9:28:51
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2021; 1100 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 0:30:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1025 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:10:18
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1178 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:9:45
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1396 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 18:13:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 992 xem
Xem lần cuối 5/10/2021 20:17:30
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 934 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:27:27
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1052 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:20:42
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/29/2020; 1088 xem
Xem lần cuối 17.50 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1090 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:10:27
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 836 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 13:45:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1000 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 11:36:43
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/7/2020; 1238 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 4:59:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 982 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 6:52:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 958 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:16:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 941 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:50:59
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 852 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:22:25
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 896 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:22:5
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1139 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:28:24
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/22/2020; 1003 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 14:53:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 838 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:22:34
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 974 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:18:4
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 4/10/2021; 1069 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 19:23:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1254 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:10:54
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1043 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 10:35:49
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 851 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:11:4
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 922 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 10:48:12
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/10/2020; 985 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 14:1:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:33-34
Christianity Today
C:10/2/2011; P: 3/23/2020; 1105 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 1:32:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1078 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 16:19:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 954 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:26:54
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1021 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 20:9:35
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1067 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 22:49:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 911 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:22:41
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 15:9:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1320 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 0:30:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/10/2020; 1152 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 0:21:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1013 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 15:18:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1149 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:18:21
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 911 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:12:29
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 6/24/2020; 1211 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 15:9:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/21/2020; 1068 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 19:16:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/26/2020; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 14:12:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1274 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 5:4:10
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/2/2020; 1000 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 3:58:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 908 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:13:5
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Rô-ma 12:14-21
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/3/2020; 1094 xem
Xem lần cuối 5/10/2021 19:19:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/28/2020; 1180 xem
Xem lần cuối 5/10/2021 3:7:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 842 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:23:11
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/4/2020; 1098 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 15:10:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/2/2020; 1124 xem
Xem lần cuối 5/10/2021 0:27:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1218 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:19:6
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1245 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 0:53:9
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2020; 1007 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 17:57:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/6/2020; 1006 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 2:14:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 913 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:23:1
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1221 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 20:11:26
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/5/2020; 1264 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 15:11:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 869 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:27:14
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 905 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:24:15
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 851 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:14:19
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 800 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:24:24
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/1/2020; 1293 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 21:39:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1009 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:19:45
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1014 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 18:4:59
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 913 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:23:21
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/7/2020; 1156 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 9:41:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 796 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 15:46:29
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 3/25/2020; 1225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 11:19:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 807 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:23:45
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/21/2020; 990 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 6:46:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 827 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:23:50
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1042 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:28:53
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 858 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:24:3
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 928 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:14:33
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 772 xem
Xem lần cuối 5/10/2021 9:22:9
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1076 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 1:58:10
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/8/2020; 983 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 17:14:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/19/2020; 917 xem
Xem lần cuối 5/10/2021 2:13:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/5/2020; 994 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 14:55:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 834 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:14:2
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 923 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 1:20:52
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1398 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:29:4
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 864 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:24:39
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 6:7:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 894 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:15:0
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1360 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:29:16
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1086 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 3:18:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/1/2020; 1093 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 23:2:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 1131 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 13:31:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/4/2020; 1241 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 4:12:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/8/2020; 1082 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 7:11:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 807 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:24:51
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 886 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:15:14
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 843 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 6:59:15
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 834 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:25:2
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 988 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:25:10
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1071 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 20:13:23
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 960 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:15:43
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1225 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 3:9:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1064 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 5:19:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1022 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 1:43:22
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 906 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:26:3
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1039 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 23:16:46
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 763 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:25:55
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/14/2020; 910 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 17:29:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 860 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 4:59:43
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 968 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:15:55
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/17/2020; 1045 xem
Xem lần cuối 5/10/2021 4:17:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 957 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:17:24
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 838 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:16:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1271 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:29:26
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 853 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 8:31:33
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 853 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:25:20
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 992 xem
Xem lần cuối 5/10/2021 8:3:34
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1453 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 17:29:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1053 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:25:44
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 1042 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 15:2:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/5/2020; 1048 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 22:34:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1033 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:17:10
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/26/2020; 998 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 17:44:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Elizabeth Ruth Skoglund
C:10/2/2011; P: 6/18/2020; 978 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 6:46:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 855 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 1:6:43
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 962 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 18:32:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1045 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 0:26:35
Đọc  Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 4/11/2021; 945 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 14:35:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


38,088
179,033,586