Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Christianity Today
C:10/3/2011; 1766 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 2:45:10
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1403 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:38
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2372 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 14:44:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/18/2020; 1297 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 8:14:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1111 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:53
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/25/2020; 944 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 22:17:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1070 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:35:39
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1012 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:52
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/30/2020; 1059 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 1:3:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 883 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:54
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1101 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:57
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1484 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 21:6:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1103 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:30
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 979 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 6:41:55
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1088 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 1:7:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/8/2020; 1343 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 17:20:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/26/2020; 1120 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 0:19:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/7/2020; 1711 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 1:11:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1131 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 10:27:44
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1004 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:46
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1007 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:36:0
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 973 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 17:32:33
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1137 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 17:31:54
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1288 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 2:32:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 943 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:38
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 899 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:33
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1016 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:42
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/29/2020; 995 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 16:11:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1037 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:36:6
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 743 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 8:22:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 952 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:0
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/7/2020; 1134 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 1:1:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 893 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 21:29:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 913 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:40
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 902 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:7
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 812 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:9
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 842 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:5
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1091 xem
Xem lần cuối 20.75 phút
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/22/2020; 908 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 18:25:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 797 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:11
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 931 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:55
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 975 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:36:9
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1203 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:36:11
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1005 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 18:48:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 812 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:36:14
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 882 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:36:17
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/10/2020; 874 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 10:37:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:33-34
Christianity Today
C:10/2/2011; P: 3/23/2020; 997 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 15:4:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 977 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 7:9:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 913 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:27
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 976 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 13:35:16
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 978 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 1:5:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 862 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:20
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1118 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 9:27:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1218 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 22:3:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/10/2020; 1050 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 1:5:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 969 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:2
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1104 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 867 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 9:30:39
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 6/24/2020; 1104 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 1:8:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/21/2020; 959 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:58:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/26/2020; 61 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 10:9:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1207 xem
Xem lần cuối 18.53 phút
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/2/2020; 892 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 5:35:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 855 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 6:44:35
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Rô-ma 12:14-21
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/3/2020; 985 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 8:48:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/28/2020; 1067 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 0:2:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 805 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 14:10:50
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/4/2020; 993 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 13:4:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/2/2020; 1017 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 20:36:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1163 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 8:26:37
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1183 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:52
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2020; 906 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 19:56:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/6/2020; 908 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 20:28:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 870 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:26
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1177 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 8:3:1
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/5/2020; 1125 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 3:23:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 823 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 6:37:15
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 867 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:46
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 815 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:6
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 754 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 1:29:47
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/1/2020; 1199 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 5:55:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 967 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 10:30:29
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 967 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:15
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 866 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 19:35:10
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/7/2020; 1058 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 1:3:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 760 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:33
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 3/25/2020; 1114 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 21:13:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 758 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:35
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/21/2020; 896 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 17:30:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 783 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 13:5:33
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 984 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 826 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:40
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 874 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:8
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 729 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:44
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1029 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:25
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/8/2020; 877 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 11:27:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/19/2020; 815 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 10:11:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/5/2020; 891 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 1:1:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 788 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:4
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 872 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:10
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1339 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:41:0
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 821 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 1:55:25
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1080 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 1:22:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 855 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 14:9:10
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1307 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:41:4
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 973 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 12:50:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/1/2020; 975 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 17:42:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 1033 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 23:47:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/4/2020; 1122 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 1:3:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/8/2020; 976 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 0:9:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 758 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:39:58
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 839 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 22:59:45
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 794 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:22
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 784 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 20:28:59
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 952 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:3
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1025 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:24
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 923 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 6:4:23
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1124 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 14:12:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 966 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 5:56:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 980 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:38:20
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 860 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 12:17:49
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 984 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:16
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 727 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:12
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/14/2020; 815 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 15:17:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 820 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:30
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 934 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:27
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/17/2020; 943 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 10:41:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 922 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:46
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 798 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:34
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1216 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 9:49:3
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 807 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:9
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 796 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:6
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 944 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:38
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1335 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 12:36:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1002 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:10
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 941 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 1:0:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/5/2020; 948 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 15:54:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 994 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:44
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/26/2020; 915 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 5:51:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Elizabeth Ruth Skoglund
C:10/2/2011; P: 6/18/2020; 874 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 1:3:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 809 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:19
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 875 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 8:29:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 999 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:40:23
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 851 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:37:50
Đọc  Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


37,697
166,917,471