Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Christianity Today
C:10/3/2011; 1741 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:26:42
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1376 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:26:46
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2311 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 22:7:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/18/2020; 1233 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 9:39:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1087 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:57
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/25/2020; 890 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 8:38:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1050 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 8:5:3
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 996 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:46
Đọc  Chia sẻ
NCF Psychology For Living
C:10/2/2011; 974 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 2:3:14
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 865 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1083 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:48
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1456 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 1:29:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1086 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:52
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 962 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 22:27:20
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1050 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:25:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/8/2020; 1282 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 5:34:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/26/2020; 1022 xem
Xem lần cuối 5/28/2020 6:45:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/7/2020; 1657 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 5:33:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1100 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:27:1
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 986 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:54
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 989 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:22:9
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 949 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:22:16
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1117 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:21:55
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1242 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:26:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 923 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 14:30:5
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 885 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:25
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 994 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:46
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/29/2020; 955 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 16:13:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1018 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:22:24
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:11/16/2011; 633 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:55:29
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 932 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:56
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/7/2020; 1054 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 840 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 14:30:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 896 xem
Xem lần cuối 5/28/2020 0:26:29
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 887 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:58
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 794 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 13:27:3
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 821 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:48
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1072 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 23:29:40
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/22/2020; 841 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 14:30:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 780 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 911 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:24:46
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 956 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:10
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1181 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:22:29
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 989 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:22:55
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 798 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:22:34
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 866 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:22:42
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 782 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:12
Đọc  Chia sẻ
Mác 15:33-34
Christianity Today
C:10/2/2011; P: 3/23/2020; 940 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 9:3:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 938 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:55:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 897 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:47
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 954 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:22:50
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 941 xem
Xem lần cuối 1.05 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 841 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:50
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1064 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 1:27:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1162 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/10/2020; 998 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:1:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 949 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:24:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1087 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:24:53
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 848 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:56:42
Đọc  Chia sẻ
NCF Psychology For Living
C:10/2/2011; 1003 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:23:6
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 839 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:56:37
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1179 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:52
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 823 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:13
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 831 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:16
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 894 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:56:44
Đọc  Chia sẻ
NCF Psychology For Living
C:10/2/2011; 977 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:25:7
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 788 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:1
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 902 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:56:39
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/2/2020; 961 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1147 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:53:25
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1155 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:27:25
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2020; 858 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 3:37:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/6/2020; 863 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 849 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:52
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1153 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:27:36
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1015 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 22:58:59
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 800 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:1:28
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 848 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:57
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 800 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:23:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 732 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:5
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/1/2020; 1157 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 949 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:25:33
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 950 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:25:22
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 848 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:53
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/7/2020; 988 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 743 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:18:5
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 3/25/2020; 1059 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:13:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 740 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:55
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/21/2020; 839 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 14:59:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 766 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:3
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 963 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 23:28:53
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 808 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:55
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 854 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:23:26
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 709 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:25
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1010 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:16
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 794 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:55:15
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/19/2020; 762 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/5/2020; 841 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 772 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:23:14
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 854 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:23:31
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1313 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:27:41
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 793 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:27
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1026 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 841 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:23:38
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1289 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:55
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 918 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:26:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/1/2020; 935 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 16:24:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 984 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 16:13:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/4/2020; 1012 xem
Xem lần cuối 5/23/2020 5:25:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/8/2020; 927 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 23:0:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 740 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 818 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:23:44
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 774 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:23:51
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 761 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:7
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 931 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:0:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1007 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:25:43
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 899 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:23:56
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1084 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 16:15:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 913 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:55:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 960 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:25:36
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 840 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:32
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 968 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:45
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 708 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:1:2
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/14/2020; 763 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:1:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 803 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:6
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 916 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:24:4
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/17/2020; 901 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 16:15:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 901 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:24:35
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 780 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:24:10
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1192 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:27:45
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 786 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:1
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 773 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:58:29
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 926 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 10:27:12
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1268 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 10:15:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 980 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:10
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 894 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:55:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/5/2020; 899 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:55:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 977 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:24:30
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/26/2020; 869 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 14:18:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
NCF Psychology For Living
C:10/2/2011; 780 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 2:3:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 787 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:46
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 831 xem
Xem lần cuối 5/28/2020 4:29:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 977 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:1:26
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 832 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:24:40
Đọc  Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


37,542
158,552,813