Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Christianity Today
C:10/3/2011; 1802 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:14:58
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1440 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:14:51
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2461 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 4:43:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/18/2020; 1372 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 13:18:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1144 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:49:17
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/25/2020; 1007 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 0:48:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1100 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:49:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1036 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:49:26
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/30/2020; 1127 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 1:54:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 902 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:49:30
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1130 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:49:34
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1514 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/27/2021 2:8:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1136 xem
Xem lần cuối 2/28/2021 3:5:33
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1003 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:49:48
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1163 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 15:46:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/8/2020; 1416 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 10:3:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/26/2020; 1188 xem
Xem lần cuối 2/28/2021 17:7:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/7/2020; 1780 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 6:4:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1157 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:15:3
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1024 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:49:52
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1035 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:49:56
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1006 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:38:24
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1165 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:38:28
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1356 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 4:29:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 971 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:50:10
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 924 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:50:14
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1041 xem
Xem lần cuối 2/28/2021 12:58:55
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/29/2020; 1053 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 21:55:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1073 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:50:31
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 797 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 15:32:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 983 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:50:35
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/7/2020; 1199 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 13:23:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 949 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 0:5:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 942 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:50:38
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 923 xem
Xem lần cuối 3/1/2021 22:24:9
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 837 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:50:47
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 874 xem
Xem lần cuối 3/1/2021 15:25:16
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1119 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:15:8
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/22/2020; 972 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 13:25:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 819 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:50:55
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 962 xem
Xem lần cuối 3/1/2021 13:21:20
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 994 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:51:4
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1237 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:51:9
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1026 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:10:49
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 838 xem
Xem lần cuối 2/27/2021 14:9:30
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 906 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:10:17
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/10/2020; 939 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 21:49:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:33-34
Christianity Today
C:10/2/2011; P: 3/23/2020; 1069 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 3:54:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1038 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 3:56:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 941 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:51:28
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1002 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:51:33
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1038 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 2:32:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 893 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:51:45
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1187 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 11:32:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1285 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 4:47:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/10/2020; 1116 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 8:35:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 996 xem
Xem lần cuối 3/1/2021 14:24:28
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1130 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:4
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 896 xem
Xem lần cuối 2/27/2021 12:7:33
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 6/24/2020; 1169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/27/2021 8:7:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/21/2020; 1025 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 10:14:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/26/2020; 139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/3/2021 3:31:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1251 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:15:12
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/2/2020; 960 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 7:11:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 887 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 23:1:27
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Rô-ma 12:14-21
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/3/2020; 1046 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 3:36:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/28/2020; 1143 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 16:15:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 827 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:8
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/4/2020; 1056 xem
Xem lần cuối 2/28/2021 4:24:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/2/2020; 1088 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 20:47:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1196 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:13
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1219 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 6:37:10
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2020; 963 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 0:36:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/6/2020; 971 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:33:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 898 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:17
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1204 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:15:25
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/5/2020; 1206 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 5:52:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 851 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 892 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:26
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 837 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:10:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 786 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 13:3:59
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/1/2020; 1257 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 18:38:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 995 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:38:19
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 998 xem
Xem lần cuối 2/27/2021 18:18:5
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 896 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:35
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/7/2020; 1116 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:35:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 781 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:39
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 3/25/2020; 1187 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 13:24:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 790 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:42
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/21/2020; 959 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:2:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 811 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 12:31:59
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1019 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:15:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 845 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:51
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 908 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 20:40:5
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 757 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:52:59
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1059 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:53:3
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/8/2020; 941 xem
Xem lần cuối 2/28/2021 6:24:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/19/2020; 882 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 23:43:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/5/2020; 961 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 0:24:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 813 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:10:25
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 906 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:10:54
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1378 xem
Xem lần cuối 2/27/2021 5:50:2
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 850 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:53:17
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 16:53:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 880 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:53:30
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1343 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:53:35
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1043 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 6:52:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/1/2020; 1046 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 4:33:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 1095 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 11:31:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/4/2020; 1204 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:35:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/8/2020; 1049 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 1:56:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 792 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:53:57
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 865 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 19:9:19
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 827 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:5
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 818 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:9
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 973 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:14
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1049 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:18
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 945 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:23
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1183 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1026 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:34:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1009 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:36
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 889 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:41
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1014 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:45
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 751 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:54:49
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/14/2020; 878 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 8:38:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 846 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:55:0
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 955 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:55:5
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/17/2020; 1011 xem
Xem lần cuối 2/28/2021 15:56:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 945 xem
Xem lần cuối 2/28/2021 9:40:14
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 823 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 6:33:40
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1253 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:14:53
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 837 xem
Xem lần cuối 2/27/2021 23:50:27
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 830 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:55:31
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 972 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:55:35
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1415 xem
Xem lần cuối 3/1/2021 16:42:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1031 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:55:41
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 999 xem
Xem lần cuối 3/1/2021 11:4:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/5/2020; 1011 xem
Xem lần cuối 3/3/2021 2:10:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1020 xem
Xem lần cuối 24.73 phút
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/26/2020; 967 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 10:40:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Elizabeth Ruth Skoglund
C:10/2/2011; P: 6/18/2020; 940 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 6:15:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 835 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 18:17:54
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 924 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 14:34:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1030 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:56:3
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 876 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 16:56:7
Đọc  Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


37,980
175,072,532