Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Christianity Today
C:10/3/2011; 1778 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:27:24
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1415 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:27:20
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2409 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 4:3:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/18/2020; 1326 xem
Xem lần cuối 11/28/2020 1:0:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1121 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:7:40
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/25/2020; 968 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:5:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1078 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:7:43
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1017 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 5:5:47
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/30/2020; 1087 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:52:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 888 xem
Xem lần cuối 49.17 phút
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1109 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:7:50
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1496 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 1:7:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1114 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:7:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 987 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:7:57
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1116 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:25:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/8/2020; 1375 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 6:31:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/26/2020; 1149 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:4:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/7/2020; 1732 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 10:0:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1139 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:19:43
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1009 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:4
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1015 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:7
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 981 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:31:38
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1141 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:31:42
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1312 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 950 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:15
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 905 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:7:18
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1024 xem
Xem lần cuối 11/28/2020 3:23:22
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/29/2020; 1019 xem
Xem lần cuối 11/28/2020 4:52:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1047 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:23
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 764 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:5:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 960 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:25
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/7/2020; 1163 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 4:26:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 912 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:6:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 924 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 5:22:45
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 905 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:30
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 818 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:33
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 851 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:35
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1102 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:19:41
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/22/2020; 930 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:6:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 802 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:38
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 944 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:41
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 981 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:44
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1210 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:47
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1013 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:54:10
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 818 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:49
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 888 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:54:0
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/10/2020; 899 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:4:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:33-34
Christianity Today
C:10/2/2011; P: 3/23/2020; 1021 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10.71 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1000 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:48:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 923 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:7:24
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 983 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:51
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 999 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 870 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 10:28:33
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1142 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 1:8:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1245 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:23:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/10/2020; 1078 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:6:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 976 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 19:2:47
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1112 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:4
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 875 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:55:47
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 6/24/2020; 1134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 0:4:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/21/2020; 981 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 16:55:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/26/2020; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 0:10:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1221 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:19:37
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/2/2020; 918 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:4:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 865 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:54:12
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Rô-ma 12:14-21
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/3/2020; 1012 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:4:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/28/2020; 1094 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:5:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 811 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:7
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/4/2020; 1018 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:4:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/2/2020; 1045 xem
Xem lần cuối 11/28/2020 4:37:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1171 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 16:13:37
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1196 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:19:35
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2020; 927 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:6:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/6/2020; 933 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:48:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 877 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:12
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1185 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:19:29
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/5/2020; 1148 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:4:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 830 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 13:59:25
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 874 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:14
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 821 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 2:38:29
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 765 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:18
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/1/2020; 1219 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:5:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 976 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 5:51:25
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 975 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 874 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:57:26
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/7/2020; 1085 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:48:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 766 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:23
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 3/25/2020; 1148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 13.18 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 769 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:26
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/21/2020; 919 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:6:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 789 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:29
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 998 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:19:32
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 831 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:32
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 884 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:34
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 737 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:37
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1037 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:7:27
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/8/2020; 903 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:4:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/19/2020; 840 xem
Xem lần cuối 11/28/2020 0:39:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/5/2020; 922 xem
Xem lần cuối 11/28/2020 2:6:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 794 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:54:5
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 881 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:54:13
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1353 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:19:25
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 831 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:41
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 16:18:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 862 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:45
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1319 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:19:23
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1001 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:48:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/1/2020; 1003 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 1055 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 9:40:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/4/2020; 1156 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:48:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/8/2020; 1000 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 770 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:56
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 846 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:9:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 801 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:2
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 791 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:5
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 958 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:8
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1033 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:10
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 929 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:13
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1151 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 990 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:48:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 987 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:19
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 867 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:7:36
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 995 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:7:34
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 734 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:22
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/14/2020; 840 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 829 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:28
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 938 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:31
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/17/2020; 968 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 926 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:36
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 805 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:39
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1231 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:19:19
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 817 xem
Xem lần cuối 11/28/2020 4:47:35
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 805 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:43
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 952 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:45
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1361 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:23:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1009 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:48
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 959 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 4:36:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/5/2020; 968 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:48:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1000 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:51
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/26/2020; 929 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Elizabeth Ruth Skoglund
C:10/2/2011; P: 6/18/2020; 902 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:5:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 816 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 0:7:32
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 895 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 23:48:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1009 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 10:52:1
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 856 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 1:10:58
Đọc  Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


37,817
170,104,474