Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Christianity Today
C:10/3/2011; 1636 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 2:41:25
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1304 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 2:26:15
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 2097 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 21:22:49
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 1129 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 4:33:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1027 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:20:47
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 802 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 18:16:55
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 985 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:35:37
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 939 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 6:21:9
Đọc  Chia sẻ
NCF Psychology For Living
C:10/2/2011; 916 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 7:9:7
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 810 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:17:37
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1024 xem
Xem lần cuối 4/23/2019 10:0:10
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1295 xem
Xem lần cuối 4/23/2019 5:37:17
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1029 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 12:28:24
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 905 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 9:30:4
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 820 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:35:51
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 1133 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 1:24:1
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 945 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 17:9:42
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 1472 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 13:20:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1032 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 5:51:56
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 932 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 14:25:35
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 935 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 17:29:27
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 897 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 6:39:46
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1055 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 20:5:36
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1034 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:36:5
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 870 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 9:35:8
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 827 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 10:23:16
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 945 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 3:57:39
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 856 xem
Xem lần cuối 4/11/2019 3:12:47
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 919 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 19:23:6
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:11/16/2011; 590 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 19:23:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 884 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:19:20
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 918 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 14:50:31
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 760 xem
Xem lần cuối 4/11/2019 14:59:54
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 834 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:36:23
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 843 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 4:25:20
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 743 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:37:1
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 768 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 11:24:19
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1002 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 8:46:19
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 760 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:36:41
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 733 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 1:35:16
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 867 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 5:16:12
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 909 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 13:26:29
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1112 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 2:15:34
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 921 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 20:8:17
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 747 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 6:55:5
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 812 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:36:53
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 731 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:36:54
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 833 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 19:30:8
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 805 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 16:57:53
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 845 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 6:16:16
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 904 xem
Xem lần cuối 4/10/2019 7:27:43
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 852 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:37:3
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 788 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 15:32:21
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 927 xem
Xem lần cuối 3/30/2019 11:39:29
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 1003 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 2:48:51
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 827 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 4:54:10
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 901 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:37:8
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1035 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 11:4:42
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 789 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 16:13:4
Đọc  Chia sẻ
NCF Psychology For Living
C:10/2/2011; 949 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 6:53:14
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 779 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 23:38:43
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1111 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 9:48:34
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 767 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:37:18
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 772 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:37:20
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 829 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 8:9:0
Đọc  Chia sẻ
NCF Psychology For Living
C:10/2/2011; 925 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 13:28:31
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 737 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 13:12:48
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 842 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 9:44:18
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 810 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:37:28
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1073 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 7:48:22
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1078 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 6:59:2
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 758 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:37:42
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 778 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 5:39:1
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 795 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 3:14:42
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1092 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 12:0:13
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 958 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:37:49
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 741 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 5:48:28
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 795 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 9:55:42
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 754 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:37:54
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 686 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:17:54
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 1056 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 5:40:37
Đọc  Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 899 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 3:11:24
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 907 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:43:53
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 793 xem
Xem lần cuối 11.83 phút
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 816 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 10:2:57
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 692 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 5:42:4
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 859 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:38:7
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 694 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 9:52:20
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 759 xem
Xem lần cuối 4/6/2019 11:14:17
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 719 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:10:43
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 900 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 15:53:4
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 764 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:33:23
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 808 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 3:23:9
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 661 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 4:54:48
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 943 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 3:2:4
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 735 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 9:57:30
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 688 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:38:21
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 746 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 20:43:52
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 724 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 16:4:27
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 799 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:38:25
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1240 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 2:31:13
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 749 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 9:3:51
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 908 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:10:58
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 796 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:38:32
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1227 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 9:18:1
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 791 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:38:35
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 782 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 1:26:10
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 894 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:38:48
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 797 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 0:54:21
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 771 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:38:51
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 697 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:10:33
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 764 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 8:24:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 719 xem
Xem lần cuối 4/11/2019 16:7:52
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 704 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 18:7:58
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 889 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:20:59
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 957 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:39:2
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 857 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:39:4
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 930 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 17:50:42
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 777 xem
Xem lần cuối 4/11/2019 7:27:5
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 887 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 13:39:33
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 782 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 8:17:38
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 920 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 21:0:23
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 662 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 11:16:37
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 646 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 3:57:18
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 757 xem
Xem lần cuối 3/28/2019 23:43:41
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 871 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:39:17
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 798 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:39:18
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 847 xem
Xem lần cuối 4/11/2019 3:13:11
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 724 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:39:22
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1121 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 5:17:42
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 744 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 16:55:38
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 724 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 18:17:50
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 863 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 6:35:20
Đọc  Chia sẻ
NewHopeNow.org
C:10/2/2011; 1096 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 19:7:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 926 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 10:26:51
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 695 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 9:59:59
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 781 xem
Xem lần cuối 4/11/2019 5:31:22
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 915 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:39:37
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 746 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:39:38
Đọc  Chia sẻ
NCF Psychology For Living
C:10/2/2011; 723 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 23:59:11
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 736 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 11:22:25
Đọc  Chia sẻ
ACTS International
C:10/2/2011; 767 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 12:39:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 924 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 2:12:36
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 773 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 14:39:56
Đọc  Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


36,902
118,166,656