Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Cherissa Roebuck
C:10/3/2011; P: 5/12/2021; 2589 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 10:58:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1863 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:47:11
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 3226 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:7:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/18/2020; 2040 xem
Xem lần cuối 6/21/2024 20:36:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 9/26/2022; 1716 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:28:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/25/2020; 1621 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 10:26:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/11/2021; 1782 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1354 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:28
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/30/2020; 1821 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 11:36:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1208 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:30:51
Đọc  Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 9/21/2022; 1751 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:1:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Julie Barrier
C:8/12/2021; P: 11/24/2021; 634 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 9:31:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1895 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 16:53:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1490 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:5
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-6
Austin Pryor
C:9/18/2021; 634 xem
Xem lần cuối 6/16/2024 16:3:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 4:35-41; Thi-thiên 141:2; Giăng 14:25-27
Melinda Eye Cooper
C:11/30/2011; P: 11/30/2021; 610 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:46:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1306 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:0:11
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1868 xem
Xem lần cuối 6/20/2024 7:34:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Hope Bolinger
C:12/17/2011; P: 12/17/2021; 594 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 8:11:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/8/2020; 2099 xem 3 lưu
Xem lần cuối 22.92 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/26/2020; 1839 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/7/2020; 2433 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 9:42:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-7
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 7/11/2021; 1888 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 23:10:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1367 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:54
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2021; 1839 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1
Deirdre Reilly
C:7/28/2021; 615 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:47:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13b
Mary Larmoyeux
C:10/2/2011; P: 9/9/2021; 1751 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:25:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bob Lepine
C:10/2/2011; P: 8/11/2021; 1912 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 2:1:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 69:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/10/2021; 2147 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:43:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1309 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:50
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1201 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:44
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1343 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:10
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/29/2020; 1665 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:41:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/11/2021; 1746 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:25:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 1441 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:8:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1302 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:33:43
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/7/2020; 1874 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2024 23:39:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 1609 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 12:32:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 8/10/2022; 1492 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 1:54:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1138 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:1:24
Đọc  Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 7/28/2022; 1467 xem
Xem lần cuối 6/22/2024 1:16:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1466 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:5
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/22/2020; 1579 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:27:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:14
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 8/6/2022; 1365 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:45:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:24
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 9/14/2021; 1619 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 1:48:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 4/10/2021; 1734 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/9/2021; 2002 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 12:31:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 11/7/2021; 1643 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 11:36:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1491 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1577 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/10/2020; 1703 xem
Xem lần cuối 6/23/2024 5:47:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:33-34
Christianity Today
C:10/2/2011; P: 3/23/2020; 1739 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1753 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:36:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1261 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:48
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/9/2021; 1660 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1685 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 2:2:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 57:2
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 8/4/2022; 1445 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 20:4:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1864 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1942 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 10:6:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/10/2020; 1882 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:27; Gia-cơ 1:19
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 5/14/2021; 1716 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:37:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/28/2021; 1825 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1628 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 6/24/2020; 1844 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 11:36:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/21/2020; 1677 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/26/2020; 689 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:6:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Amber Penney
C:10/3/2011; P: 7/22/2022; 1891 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/2/2020; 1624 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:1:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1544 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2024 13:29:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Rô-ma 12:14-21
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/3/2020; 1751 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 13:4:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/28/2020; 1789 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1130 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:40
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/4/2020; 1730 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 1:49:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/2/2020; 1808 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:31-32
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/24/2021; 1903 xem
Xem lần cuối 6/21/2024 12:0:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mark Moring
C:10/3/2011; P: 8/8/2022; 1866 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 4:5:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2020; 1613 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:43:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/6/2020; 1632 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 9/23/2022; 1486 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1521 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:47
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/5/2020; 1923 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Audrey Davidheiser
C:12/21/2021; 569 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:6:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1182 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 2:57:14
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1188 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 21:47:24
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:11
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 11/2/2021; 1472 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:26:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1078 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:28:18
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/1/2020; 1867 xem
Xem lần cuối 6/22/2024 4:3:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; P: 11/8/2021; 1703 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Michael Smalley
C:10/2/2011; P: 9/7/2021; 1629 xem
Xem lần cuối 6/20/2024 7:36:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 9/28/2022; 1483 xem
Xem lần cuối 6/20/2024 3:2:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/7/2020; 1778 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 7/26/2022; 1329 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 3/25/2020; 1890 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2024 18:2:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 7/23/2022; 1406 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/21/2020; 1621 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 9/24/2022; 1338 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 16:33:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 8/19/2021; 1719 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 1:55:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1137 xem
Xem lần cuối 6/20/2024 8:15:13
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1602 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 11:44:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1117 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:49
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1378 xem
Xem lần cuối 6/15/2024 23:19:55
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/8/2020; 1585 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/20/2024 12:48:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/19/2020; 1519 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:6:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/5/2020; 1569 xem
Xem lần cuối 6/21/2024 22:9:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1520 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 11/3/2021; 579 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:42:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Madolyn Cavazos
C:10/3/2011; P: 7/20/2022; 2033 xem
Xem lần cuối 24.80 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1175 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:45:0
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1762 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 4:47:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/27/2021; 1538 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 3; Thi-thiên 6:2-3,6; Gióp 42:12-17; Thi-thiên 23
Mark Moring
C:10/3/2011; P: 7/24/2022; 2009 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 9:44:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1746 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 20:12:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/1/2020; 1757 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 20:11:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 1698 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 15:55:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/4/2020; 1834 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:27:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/8/2020; 1692 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 6:39:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1102 xem
Xem lần cuối 6/21/2024 3:10:28
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1502 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 9/12/2021; 1472 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:43:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1133 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:58
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1248 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:33:28
Đọc  Chia sẻ
Michael Smalley
C:10/2/2011; P: 10/1/2021; 1744 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 3:39:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
3 Giăng 1:4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/30/2021; 1634 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1884 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 22:13:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1676 xem
Xem lần cuối 6/23/2024 19:26:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 8/23/2021; 1617 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/18/2024 13:34:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Jennifer Maggio
C:9/26/2021; 603 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1220 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:11
Đọc  Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 7/18/2022; 1600 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2024 8:27:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1094 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:15
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/14/2020; 1461 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:38:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/15/2021; 1546 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/23/2021; 1638 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 19:4:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/17/2020; 1599 xem
Xem lần cuối 6/20/2024 10:38:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 11/1/2021; 1586 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 1:44:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 7/11/2021; 1481 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 8/3/2022; 1870 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1196 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:44:14
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1248 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:3:38
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 1:9; 1 Giăng 2:10
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 10/31/2021; 1605 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 17:9:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/18/2021; 1636 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 5:16:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 2142 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 9/1/2021; 1791 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 9:44:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 1655 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 9:43:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/5/2020; 1716 xem
Xem lần cuối 6/25/2024 6:17:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/31/2021; 1636 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 13:36:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/26/2020; 1566 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Elizabeth Ruth Skoglund
C:10/2/2011; P: 6/18/2020; 1570 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:4:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1145 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:2:29
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 1606 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 23:45:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1346 xem
Xem lần cuối 6/24/2024 17:5:3
Đọc  Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 4/11/2021; 1569 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2024 9:29:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


39,486
260,293,693