Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Cherissa Roebuck
C:10/3/2011; P: 5/12/2021; 1988 xem
Xem lần cuối 21.42 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1510 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 1:56:20
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2618 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 12:8:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/18/2020; 1499 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 4:52:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1207 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:56:0
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/25/2020; 1116 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 5:18:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/11/2021; 1212 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 19:4:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1088 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 1:3:2
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/30/2020; 1245 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 22:38:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 960 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:50:26
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1193 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 3:7:12
Đọc  Chia sẻ
Julie Barrier
C:8/12/2021; 45 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 6:52:2
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1587 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 23:38:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1201 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:6:5
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-6
Austin Pryor
C:9/18/2021; 88 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 18:23:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1057 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:12:58
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1287 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:41:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/8/2020; 1543 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 18:50:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/26/2020; 1294 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 12:29:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/7/2020; 1917 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 22:1:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-7
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 7/11/2021; 1292 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 10:31:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1081 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:46:29
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2021; 1197 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 16:8:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1
Deirdre Reilly
C:7/28/2021; 108 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 0:55:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13b
Mary Larmoyeux
C:10/2/2011; P: 9/9/2021; 1124 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 21:48:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bob Lepine
C:10/2/2011; P: 8/11/2021; 1331 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 8:48:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 69:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/10/2021; 1528 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 11:27:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1033 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 12:18:15
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 957 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:13:13
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1080 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 11:43:37
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/29/2020; 1162 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:5:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/11/2021; 1201 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 6:53:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 918 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 15:15:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1046 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 21:50:33
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/7/2020; 1320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 12:17:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 1082 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 8:29:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 997 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 5:45:34
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 975 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:12:14
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 887 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 12:6:14
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 939 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 1:28:38
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1181 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 17:13:16
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/22/2020; 1080 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 21:55:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 875 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:56:30
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:24
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 9/14/2021; 1062 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 5:53:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 4/10/2021; 1176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 20:2:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/9/2021; 1360 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 18:56:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1069 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 15:31:16
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 954 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 16:27:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1036 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 1:46:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/10/2020; 1094 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 6:19:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:33-34
Christianity Today
C:10/2/2011; P: 3/23/2020; 1189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 11:40:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1155 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:33:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 985 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 1:13:2
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/9/2021; 1106 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 7:49:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1154 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 18:18:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 950 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 0:38:3
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1322 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 3:23:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1403 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 5:46:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/10/2020; 1240 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 11:37:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:27; Gia-cơ 1:19
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 5/14/2021; 1159 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 14:18:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/28/2021; 1293 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 7:28:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1049 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 21:49:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 6/24/2020; 1298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 23:27:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/21/2020; 1149 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 22:40:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/26/2020; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 0:27:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1323 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 11:44:19
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/2/2020; 1086 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 6:27:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1009 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 6:53:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Rô-ma 12:14-21
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/3/2020; 1178 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:49:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/28/2020; 1262 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 8:32:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 878 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 0:23:39
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/4/2020; 1181 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 10:58:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/2/2020; 1202 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:37:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:31-32
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/24/2021; 1367 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 6:47:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1297 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:44:27
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2020; 1087 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 16:56:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/6/2020; 1088 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 6:11:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 950 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 21:57:7
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1265 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:6:9
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/5/2020; 1352 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:23:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 899 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 23:4:28
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 933 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 23:45:42
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 880 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 1:45:41
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 829 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 11:49:9
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/1/2020; 1372 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 9:0:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1045 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 21:14:6
Đọc  Chia sẻ
Michael Smalley
C:10/2/2011; P: 9/7/2021; 1119 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 20:9:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 946 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 12:0:0
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/7/2020; 1233 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 1:12:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 832 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:42:41
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 3/25/2020; 1337 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 5:52:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 847 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 10:12:21
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/21/2020; 1084 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 2:34:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 868 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 1:0:7
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 8/19/2021; 1141 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 7:32:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 884 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 14:29:44
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1038 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 13:38:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 806 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:0:32
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1105 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:26:21
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/8/2020; 1070 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:7:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/19/2020; 993 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 3:45:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/5/2020; 1076 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 3:57:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 937 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 13:36:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 961 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:33:38
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1445 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 10:23:23
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 896 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 1:24:1
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1241 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 1:16:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/27/2021; 988 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 9:4:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1411 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 11:55:13
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1179 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 18:16:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/1/2020; 1215 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 22:18:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 1204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 6:52:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/4/2020; 1326 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 18:58:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/8/2020; 1169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 11:24:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 849 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:9:43
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 974 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 6:53:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 9/12/2021; 920 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 11:21:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 878 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 10:33:14
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1015 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 0:24:2
Đọc  Chia sẻ
Michael Smalley
C:10/2/2011; P: 10/1/2021; 1178 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 20:3:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
3 Giăng 1:4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/30/2021; 1085 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 0:22:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1316 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 1:13:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1156 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 7:2:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 8/23/2021; 1106 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 6:46:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Jennifer Maggio
C:9/26/2021; 80 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 13:35:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 937 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 11:41:29
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1083 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 21:33:8
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 787 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 21:45:15
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/14/2020; 983 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 12:28:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/15/2021; 966 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 2:52:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/23/2021; 1064 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 10:21:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/17/2020; 1126 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 18:6:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 983 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 21:40:51
Đọc  Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 7/11/2021; 938 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 7:10:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1316 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 11:25:29
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 887 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:3:12
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 902 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 21:43:28
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/18/2021; 1078 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 21:29:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1545 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 15:36:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 9/1/2021; 1186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 6:29:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 1124 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 23:37:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/5/2020; 1137 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 11:58:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/31/2021; 1122 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 8:25:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/26/2020; 1069 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 12:47:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Elizabeth Ruth Skoglund
C:10/2/2011; P: 6/18/2020; 1048 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 8:9:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 898 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 11:31:19
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 1053 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 8:28:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1078 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 23:14:1
Đọc  Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 4/11/2021; 1029 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 18:46:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


38,341
188,868,657