VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 4:18
Thanh Hữu
C:4/11/2019; 49 xem
Xem lần cuối 6/23/2019 10:19:14
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 134:3; 2 Phi-e-rơ 1:2; Giu-đe 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/23/2019; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 10:33:51
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1
Thanh Hữu
C:3/17/2019; 65 xem
Xem lần cuối 6/23/2019 10:32:32
Đọc  Chia sẻ
Tiểu Minh Ngọc
C:5/1/2019; 34 xem
Xem lần cuối 6/23/2019 10:22:0
Đọc  Chia sẻ
Giáp Văn Ly
C:4/19/2019; 37 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 2:14:5
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 91:15; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; 2 Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:4
Tiểu Minh Ngọc
C:4/17/2019; 40 xem
Xem lần cuối 6/23/2019 10:22:35
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 6:24
Thúy Loan
C:5/7/2014; 1055 xem
Xem lần cuối 6/23/2019 10:31:29
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:14
Thanh Hữu
C:12/7/2018; 111 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 23:16:14
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:16; 2 Ti-mô-thê 1:7; 2 Ti-mô-thê 2:1; Thi-thiên 119:89; Thi-thiên 119:50; Phi-líp 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:3/27/2019; 49 xem
Xem lần cuối 6/23/2019 10:31:52
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:7
Thanh Hữu
C:2/22/2019; 67 xem
Xem lần cuối 6/23/2019 10:26:54
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 268  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Vườn Thơ