VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Giăng 3:18; Lu-ca 6:36; Rô-ma 10:14
Tiểu Minh Ngọc
C:6/17/2020; 44 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 18:50:38
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 29:11; Ê-sai 57:19; Ê-sai 57:21; Giăng 14:27; Rô-ma 8:6; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16
Tiểu Minh Ngọc
C:4/22/2020; 65 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 0:38:8
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 5:8; Ê-phê-sô 2:4-5
Tiểu Minh Ngọc
C:4/9/2020; 43 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 21:26:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:35; Rô-ma 12:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:3/25/2020; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 5:18:37
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; Rô-ma 12:11-12; 1 Ti-mô-thê 6:6; Ê-phê-sô 5:16
Tiểu Minh Ngọc
C:2/12/2020; P: 2/13/2020; 74 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:26:45
Đọc  Chia sẻ
TBM
C:10/30/2019; 48 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 18:4:38
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21; Châm-ngôn 15:1; Ê-phê-sô 5:25; 1 Cô-rinh-tô 13:7
Tiểu Minh Ngọc
C:9/24/2019; 113 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 19:58:36
Đọc  Chia sẻ
TBM
C:8/31/2019; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 16:9:0
Đọc  Chia sẻ
TBM
C:8/26/2019; 64 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 9:1:2
Đọc  Chia sẻ
Giăng 15:13
Tiểu Minh Ngọc
C:8/13/2019; 77 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 4:3:49
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ