VietChristian
VietChristian
svtk.net
2 Giăng 1:3; Giu-đe 1:2; Ê-phê-sô 2:4; Ê-phê-sô 5:8
Tiểu Minh Ngọc
C:2/15/2024; 37 xem
Xem lần cuối 3/3/2024 0:4:8
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:8
Bình Tú Ngọc
C:2/15/2024; 37 xem
Xem lần cuối 3/3/2024 0:15:55
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 134:1-2; Thi-thiên 33:8-9; Thi-thiên 96:2; Ga-la-ti 5:16
Tiểu Minh Ngọc
C:8/7/2023; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/2/2024 2:1:17
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:22-27
Tiểu Minh Ngọc
C:7/5/2023; P: 7/10/2023; 76 xem
Xem lần cuối 2/26/2024 21:25:4
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:28; Cô-lô-se 3:11
Tiểu Minh Ngọc
C:6/7/2023; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 22:27:40
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-14
Tiểu Minh Ngọc
C:4/24/2023; 68 xem
Xem lần cuối 2/28/2024 22:31:52
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:38-39; Giăng 3:16
Tiểu Minh Ngọc
C:12/8/2022; 108 xem
Xem lần cuối 2/26/2024 21:15:11
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16; 1 Giăng 4:10
Tiểu Minh Ngọc
C:12/7/2022; P: 12/13/2022; 125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2024 21:15:22
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:105; Thi-thiên 23:4; Thi-thiên 33:20; Truyền-đạo 3:1
Tiểu Minh Ngọc
C:11/14/2022; 126 xem
Xem lần cuối 2/28/2024 22:24:39
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 1:3; Phi-lê-môn 1:4; Rô-ma 15:33; 2 Cô-rinh-tô 13:13
Tiểu Minh Ngọc
C:11/7/2022; 88 xem
Xem lần cuối 2/28/2024 22:40:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ