VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 2059 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:13:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 720 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 15:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 657 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 14:46:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/7/2018; P: 1/17/2018; 263 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 18:24:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/10/2019; 175 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 18:48:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2019; P: 3/31/2019; 398 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 2:11:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 536 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 7:52:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 495 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 9:6:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1457 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:49:1
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 610 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 15:16:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.