VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Truyền-đạo 1:1-2; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; P: 1/6/2020; 217 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 12:7:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:1-9; Giăng 3:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/16/2014; 683 xem
Xem lần cuối 3/29/2020 16:59:52
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 21:4-9; Giăng 3:14-16
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/29/2013; 643 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 17:21:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 18:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 18:29:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/5/2019; P: 4/6/2019; 653 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 21:1:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; Ê-sai 9:1; Ê-sai 9:5; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2008; 3638 xem 38 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 10:12:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/26/2020; P: 2/4/2020; 123 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 16:43:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1086 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 8:13:19
Xem  Chia sẻ
Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 585 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 18:28:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.