VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Con Không Được Làm Chứng Dối (P2)

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/29/2021; P: 9/1/2021; 128 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 13:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.