VietChristian
VietChristian
mucsu.org
2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2016; P: 3/28/2016; 2451 xem 29 lưu
Xem lần cuối 6/8/2024 0:47:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 2519 xem 38 lưu
Xem lần cuối 6/19/2024 14:22:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:29-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2016; P: 3/8/2016; 2366 xem 43 lưu
Xem lần cuối 6/18/2024 6:52:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/21/2016; 2454 xem 41 lưu
Xem lần cuối 6/23/2024 18:44:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 2914 xem 33 lưu
Xem lần cuối 6/23/2024 13:54:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 3155 xem 66 lưu
Xem lần cuối 6/13/2024 17:51:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 2867 xem 38 lưu
Xem lần cuối 6/10/2024 13:53:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 2067 xem 34 lưu
Xem lần cuối 6/20/2024 8:3:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 2286 xem 40 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 22:14:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 2095 xem 45 lưu
Xem lần cuối 6/19/2024 4:43:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 90  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.