VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Các Vua 4:38-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/6/2013; 1841 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 18:29:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/29/2013; 1297 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 9:24:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/22/2013; 1587 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 11:57:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2013; 1412 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:0:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/8/2013; 1596 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 15:59:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:8-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2013; 1954 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 6:37:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/25/2013; 1247 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 0:36:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/18/2013; 1053 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 21:29:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/11/2013; 1847 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 19:40:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/4/2013; 1355 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 15:58:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 40  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.