VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

2 Các Vua 4:38-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/6/2013; 1752 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 7:27:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/29/2013; 1260 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 7:1:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/22/2013; 1539 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 16:46:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2013; 1357 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 21:34:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/8/2013; 1538 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 7:33:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:8-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2013; 1907 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 14:12:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/25/2013; 1202 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 3:15:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/18/2013; 983 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 17:23:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/11/2013; 1795 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 18:27:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/4/2013; 1317 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 7:0:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 40  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.