VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Các Vua 4:38-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/6/2013; 1770 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 4:14:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/29/2013; 1272 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 1:10:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/22/2013; 1557 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 5:11:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2013; 1373 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 1:41:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/8/2013; 1555 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 20:32:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:8-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2013; 1925 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 5:6:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/25/2013; 1217 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 5:12:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/18/2013; 996 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 4:14:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/11/2013; 1809 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 23:51:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/4/2013; 1332 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 7:38:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 40  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.