VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 63:6-9; 2 Sa-mu-ên 15:23-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/18/2010; 1350 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 12:54:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/11/2010; 1289 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 14:27:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/21/2010; 980 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 2:15:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 8:6-7; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/14/2010; 1375 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 23:25:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 8:27-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/7/2010; 1112 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 4:29:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:8-9; Lu-ca 9:14-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/28/2010; 1279 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 3:20:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:3-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/21/2010; 1268 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 17:49:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146:1-10; Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/14/2010; 1338 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 1:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:27-42
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/7/2010; 1076 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 15:39:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16; Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/31/2010; 1695 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 14:39:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 40  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.