VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Thi-thiên 63:6-9; 2 Sa-mu-ên 15:23-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/18/2010; 1400 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 5:35:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/11/2010; 1314 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 6:19:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/21/2010; 1013 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 7:20:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 8:6-7; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/14/2010; 1402 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 10:14:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 8:27-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/7/2010; 1133 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 15:30:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:8-9; Lu-ca 9:14-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/28/2010; 1305 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 11:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:3-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/21/2010; 1286 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 2:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146:1-10; Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/14/2010; 1368 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 15:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:27-42
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/7/2010; 1102 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 23:54:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16; Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/31/2010; 1721 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 4:34:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 40  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.