VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/27/2013; 765 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 21:39:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/13/2013; 551 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 17:42:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:14; 1 Cô-rinh-tô 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/6/2013; 945 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 20:25:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-18; Giăng 14:25-27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/29/2013; 737 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 5:14:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/22/2013; 854 xem
Xem lần cuối 10/8/2019 16:2:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:5-6; Thi-thiên 37:34-40
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/15/2013; 818 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 11:31:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/8/2013; 888 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 14:2:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 6:6-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/1/2013; 733 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 0:39:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/25/2013; 716 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 17:18:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/18/2013; 1004 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/1/2019 14:42:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.