VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/27/2013; 729 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 18:28:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/13/2013; 523 xem
Xem lần cuối 7/13/2019 13:19:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:14; 1 Cô-rinh-tô 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/6/2013; 930 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 18:32:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-18; Giăng 14:25-27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/29/2013; 717 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 2:40:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/22/2013; 831 xem
Xem lần cuối 7/15/2019 22:43:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:5-6; Thi-thiên 37:34-40
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/15/2013; 797 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 13:7:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/8/2013; 849 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 6:34:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 6:6-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/1/2013; 698 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 9:45:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/25/2013; 696 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 17:13:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/18/2013; 985 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 2:14:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.