VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/27/2013; 821 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 16:58:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/13/2013; 597 xem
Xem lần cuối 2/20/2020 12:29:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:14; 1 Cô-rinh-tô 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/6/2013; 973 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 20:44:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-18; Giăng 14:25-27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/29/2013; 775 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 20:1:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/22/2013; 886 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 13:19:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:5-6; Thi-thiên 37:34-40
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/15/2013; 860 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 9:9:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/8/2013; 925 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 5:49:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 6:6-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/1/2013; 775 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 12:6:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/25/2013; 743 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 0:46:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/18/2013; 1038 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 5:15:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.