VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
1 Giăng 5:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/2/2014; 1039 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2021 14:43:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/23/2014; 1178 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 0:24:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/16/2014; 799 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 14:12:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/9/2014; 1069 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 5:1:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/2/2014; 1029 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 6:22:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/26/2014; 946 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 5:19:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 6:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/19/2014; 1062 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 15:41:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/12/2014; 876 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 22:39:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 85:6-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/5/2014; 977 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2021 4:2:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/29/2013; 975 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 17:12:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.