VietChristian
VietChristian
svtk.net

Lu-ca 9:62
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/11/2013; 1028 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 22:29:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/4/2013; 685 xem
Xem lần cuối 2/10/2020 4:41:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/28/2013; 954 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 21:0:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/21/2013; 827 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 1:5:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/14/2013; 963 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 3:20:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; Hê-bơ-rơ 11:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/30/2013; 889 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 18:38:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/23/2013; 886 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 18:54:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42; Lu-ca 8:49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/16/2013; 653 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 7:8:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/9/2013; 905 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 11:45:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/2/2013; 666 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 5:14:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.