VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 9:62
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/11/2013; 957 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 16:13:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/4/2013; 642 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 18:43:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/28/2013; 918 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 18:49:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/21/2013; 786 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 11:20:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/14/2013; 912 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 3:45:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; Hê-bơ-rơ 11:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/30/2013; 842 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 20:6:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/23/2013; 846 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 14:5:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42; Lu-ca 8:49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/16/2013; 614 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 14:59:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/9/2013; 862 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 16:52:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/2/2013; 632 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 6:40:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.