VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/24/2013; 980 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 3:19:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/17/2013; 1134 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 23:20:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:21-23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/10/2013; 911 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 3:19:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/3/2013; 992 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 12:24:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/27/2013; 1117 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/7/2022 2:14:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/13/2013; 846 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 3:22:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:14; 1 Cô-rinh-tô 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/6/2013; 1270 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 20:18:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-18; Giăng 14:25-27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/29/2013; 1015 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/10/2022 17:39:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/22/2013; 1122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 7:1:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:5-6; Thi-thiên 37:34-40
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/15/2013; 1178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 3:47:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.