VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/10/2013; 595 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 10:6:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 4:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/3/2013; 754 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 2:6:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:7-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/24/2013; 781 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 6:3:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:36-38; Mác 12:29-30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/17/2013; 704 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 11:33:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/10/2013; 936 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 5:2:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:5-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/3/2013; 647 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 12:44:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:29
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/27/2013; 937 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 18:30:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/20/2013; 877 xem
Xem lần cuối 2/8/2020 1:11:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/13/2013; 787 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 2:17:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/6/2013; 758 xem
Xem lần cuối 2/15/2020 18:42:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.