VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1081 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/30/2020 10:58:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1040 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 6:2:29
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/2/2012; 1256 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2020 0:25:49
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:4/6/2012; 1078 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 7:24:29
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:4/1/2012; 943 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 3:24:45
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:9-14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:3/23/2012; 1000 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 11:20:58
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:3/17/2012; 954 xem
Xem lần cuối 5/31/2020 8:8:32
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 6:1-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:3/4/2012; 983 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 16:29:8
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/26/2012; 835 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 22:43:10
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:1-15; Giăng 14:26
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/7/2012; 962 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 12:22:42
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.