VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1179 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/26/2021 2:8:49
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 1:53:4
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/2/2012; 1319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/8/2021 9:45:5
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:4/6/2012; 1149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 6:11:8
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:4/1/2012; 1037 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 3:45:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:9-14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:3/23/2012; 1070 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 17:29:10
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:3/17/2012; 1012 xem
Xem lần cuối 5/7/2021 10:48:10
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 6:1-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:3/4/2012; 1094 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 19:7:20
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/26/2012; 901 xem
Xem lần cuối 5/6/2021 16:52:7
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:1-15; Giăng 14:26
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/7/2012; 1000 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 3:33:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.