VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 832 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:4:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-6
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/5/2014; 818 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 14:15:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/22/2013; 616 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 8:47:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:11/3/2013; 700 xem
Xem lần cuối 10/3/2020 10:35:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 7:24-27
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/6/2013; 745 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 23:45:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-13
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:9/29/2013; 677 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 4:13:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:9/1/2013; 642 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 18:48:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/18/2013; 644 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/10/2020 3:53:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:7-18
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/4/2013; 820 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:55:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:7/21/2013; 836 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 16:28:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.