VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-na 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 986 xem
Xem lần cuối 7/8/2020 13:10:12
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:1-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1284 xem
Xem lần cuối 1.53 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1905 xem 4 lưu
Xem lần cuối 39.53 giây
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:4-8; 2 Sa-mu-ên 18:14; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1575 xem
Xem lần cuối 7/3/2020 2:26:23
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 2147 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 19:50:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1301 xem
Xem lần cuối 6/28/2020 5:58:22
Đọc  Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1184 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2020 13:4:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1297 xem
Xem lần cuối 6/28/2020 6:2:8
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-27; Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1109 xem
Xem lần cuối 7/14/2020 10:11:50
Đọc  Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1324 xem
Xem lần cuối 13.61 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.