VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Sáng-thế Ký 12:10-20; Sáng-thế Ký 26:6-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/2/2014; 1010 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 16:8:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:34-35
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/9/2014; 555 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 18:9:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/2/2014; 765 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 4:22:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/26/2014; 662 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 23:26:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/5/2014; 796 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 6:39:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/29/2013; 386 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 3:9:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/22/2013; 487 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:19:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/21/2013; 418 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:19:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 2:11-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/15/2013; 493 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:19:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 651 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 4:44:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.