VietChristian
VietChristian
svtk.net

2 Cô-rinh-tô 9:6-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/18/2015; P: 1/19/2015; 706 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 11:6:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/11/2015; P: 1/12/2015; 915 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 1:27:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 636 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 14:17:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/24/2014; P: 12/25/2014; 395 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 8:14:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 678 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 21:36:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 495 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 22:14:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 553 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 5:48:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 5:17-30; Thi-thiên 104:29-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/16/2014; P: 11/17/2014; 778 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 19:12:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/9/2014; P: 11/10/2014; 608 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 6:39:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 588 xem 14 lưu
Xem lần cuối 48.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 17  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.