VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 487 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 0:6:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 431 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 2:49:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 575 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 0:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 356 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 17:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 398 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 17:40:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-44
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/4/2016; P: 12/6/2016; 532 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 17:4:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:1-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 588 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 4:3:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:11-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 407 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 4:21:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 582 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 2:38:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 499 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 4:6:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.