VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 1:3-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/22/2017; P: 1/23/2017; 534 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 1:39:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 515 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 23:35:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 473 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:3:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 609 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 3:17:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 384 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 19:27:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 424 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 21:47:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-44
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/4/2016; P: 12/6/2016; 573 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 13:32:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:1-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 633 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 21:45:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:11-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 442 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 5:30:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 633 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 10:13:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.