VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 20:1-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 367 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:49:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 633 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 13:45:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:44-49
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 331 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:49:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:66-72
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/20/2016; P: 3/22/2016; 617 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:50:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/13/2016; P: 3/15/2016; 554 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:50:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:25-32
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 396 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:50:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 502 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:50:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 489 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 10:44:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:1-2; Giô-ên 2:12-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 606 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:44:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 536 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:50:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.