VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Giô-ên 2:1-2; Giô-ên 2:12-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 699 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 5:52:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 585 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 2:2:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 649 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 20:49:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:18-22
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 548 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 4:11:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 575 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 21:1:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 436 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 22:40:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/24/2015; P: 12/25/2015; 624 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 1:53:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 5:1-4a
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 479 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 15:34:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-34
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/13/2015; P: 12/14/2015; 694 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 21:32:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-37; Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 614 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:58:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.