VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Các Quan Xét 6:25-40​
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 657 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 9:28:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 1055 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 11:49:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 451 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 18:23:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 513 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 11:22:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 834 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 15:5:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2; Thi-thiên 137:23-25
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 519 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 5:58:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 730 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2019 17:54:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/5/2014; 737 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 13:20:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/21/2014; 625 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 16:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27​
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/7/2014; 649 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 22:55:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.