VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sáng-thế Ký 6:1-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/21/2015; P: 7/1/2015; 713 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 6:18:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:25-40​
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 695 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 22:23:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 1112 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 20:39:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 479 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/28/2019 2:19:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 536 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 9:52:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 869 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 0:4:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2; Thi-thiên 137:23-25
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 552 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 2:44:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 756 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/30/2019 11:52:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/5/2014; 769 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 1:17:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/21/2014; 654 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 4:47:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.