VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 433 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:37:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:1
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 431 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/7/2020 6:56:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:27-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/9/2014; 379 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 7:19:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/2/2014; 302 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:12-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/26/2014; 290 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 0:25:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/19/2014; 318 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 6:21:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/12/2014; 375 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 14:35:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/28/2014; 422 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:55:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 339 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:18:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 360 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 19:42:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.